ТХБ II төслийн үр дүн сургуульд

ТХБ II төслөөр 6 аймаг, нийслэлийн 2 дүүргийн ЕБ-ын 30 сургууль БОМСТ ТББ-тай хамтран сургуулийн менежмент, хамтын ажиллагаа, түншлэлийг дэмжсэн 130 гаруй жижиг төслийг орон нутгийн байгууллага, иргэдийн оролцоотой хэрэгжүүллээ. Төсөлд нийт 66,700-аад хүн хамрагдсны 44 хувь нь сурагчид байна. Судалгаагаар 900 гаруй оролцогчдын 84,7 хувь нь сэтгэл ханамжтай байгаагаа илэрхийлсэн юм.

Сэтгэгдэл