“Тогтвортой хөгжлийн боловсролын төлөөх хамтын санаачилга, түншлэл-2023” үндэсний чуулган

“Тогтвортой хөгжлийн боловсролын төлөөх хамтын санаачилга, түншлэл-2023” үндэсний чуулганаас эшлэв.

Сэтгэгдэл