Өглөө хөтөлбөр: “Тогтвортой хөгжлийн төлөөх загвар сургууль” орон нутагт төслийн үр дүнгийн мониторинг зохион байгуулах үйл ажиллагааны талаар ярилцлаа.

Сэтгэгдэл