ТХБ-2 төслийн дэд төслийн үр дүнгээс /цуврал 3/

Хэнтий аймгийн “Тэмүүжин” цогцолбор сургуулийн хамт олон эрүүл зөв хоололт, зөв дадал хэвшилд хотынхоо иргэдийг уриалж, алхмыг өөрсдөөсөө эхэлсэн юм. Сургуулийн 120 гаруй багш, ажилтан, 1600 суралцагч, зарим эцэг эхчүүдгээд сургууль бүхлээрээ уриалгадаа нэгдэж сорилгод хамрагдахад дунджаар тэдний 52% нь жингийн илүүдэлтэй, 42% нь биеийн тэнцвэр алдагсан нь, 45% нь уян хатны чанар алдагдсан нь тогтоогджээ. Улмаар эрүүл зөв хоололт, зөв хэрэглээний дэглэм хэрэгжүүлснээр нийт багш, ажилчдын 40 гаруй хувь нь илүүдэл жингээсээ салж, зөв дадал хэвшилтэй болсон байна.
“Temujin” complex school in Khenti Province encouraged the citizens of their province to adopt a healthy diet and habits and started healthy habits for themselves. 120 teachers and employees, 1600 students and 340 parents participated in the health monitoring test which showed that 52% of them were overweight, 42% had lost body balance, and 45% had lost flexibility. As a result of implementing a healthy diet and proper consumption regime, more than 40% of all teachers and employees got rid of their excess weight and adopted proper habits
Сэтгэгдэл