Төслийн удирдах хорооны 6-р хурал болно

2023-04-23
disabled
  • ТХБ-II төслийн 2020-2023 оны үйл ажиллагааны үр дүнг хэлэлцэх
  • Төслийн оролцогч талуудын олон улсын туршлагатай танилцсан үйл ажиллагааны үр дүнг тайлагнах
  • Тогтвортой хөгжлийн боловсролыг үндэсний түвшинд институтчилэх арга зам, үйл ажиллагааг танилцуулах
  • Бүх түвшний боловсролын сургалт, үйл ажиллагаанд тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл баримтлалыг тусган хэрэгжүүлэх хэрэгцээ шаардлагыг танилцуулах