ТЗЗҮБ-ийн гишүүд, гишүүн байгууллагын хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн технологийн ажилтнуудын төлөөлөл, УБ хотын загвар 4 сургуулийн багш нарын “esd.mn цахим сайтын хөгжүүлэлт хийх” сургалт

2023-02-09
disabled

ТХБ-II төслийн үйл ажиллагаа, ТХ, ТХБ-ын мэдлэг, мэдээллийг олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх Esd.mn цахим сайтын хөгжүүлэлт, агуулгын боловсруулалтыг тогтмол хийх арга зүйд суралцах