ESD > new > Нээлттэй хэлэлцүүлэг

Хэлэлцүүлэг

Нээлттэй хэлэлцүүлэг

Таны үзэж байгаагаар Монгол улсын хувьд “Бодлогыг уялдуулах”, “Суралцахуйн орчныг хувирган өөрчлөх”, “Сурган хүмүүжүүлэгчдийг чадавхжуулах”, “Хүүхэд залуучуудад боломж, эрх мэдлийг олгох”, “Орон нутгийн түвшин дэх үйл хэргийг эрчимжүүлэх” гэсэн тэргүүлэх чиглэлийн аль нь нэн чухал вэ?

Сэтгэгдэл