ESD > new > Боломжит түншүүдэд ойртож байна

Хэлэлцүүлэг

Боломжит түншүүдэд ойртож байна

Хичээл заах үед тулгардаг түгээмэл хүндрэл бол сурагчийн “Би ойлгохгүй байна” гэсэн өгүүлбэрт хариулт өгөх юм. “Би яах ѐстой вэ” гэдэг асуултад багш болгон ордог. Энэ тохиолдолд бодоод суух цаг байхгүй, хариултыг тэр даруй өгөх хэрэгтэй. Хариуг хэлэхдээ хэд хэдэн хүчин зүйлсийг бодолцох шаардлагатай болдог. Жишээ нь: хэн асуултыг асуув, ямар түвшний сурагч вэ, энэ асуултыг асууж байсан эсэх, ямар асуултууд ойлгоход бэрхшээлтэй байдаг гэх мэт. Эдгээр чадварыг номноос сурах боломжгүй. Асуултын хариулт бүр тодорхой байх хэрэгтэй. Асуултын хариулт практик туршлагаас үндэслэн гарсан гэж хариулж болох юм. Практик чадвар нь зааж буй хичээлийг онцлог болгож сурагч бүр өөрсдийнхөө чадавхи болон суурь мэдлэгт үндэслэн суралцах илүү оновчтой нөхцөлөөр хангадаг байна. Энэхүү мэдлэг нь урт хугацааны явцад дадлагажиж байж олж авдаг чадвар гэж хэлж болно. Иймд сургалтаар зөв дадал, хэвшлийг олгох нь ирээдүй хойчид ТХБ-ыг олгож буй багшийн чухал ажлуудын нэг болно.

Сэтгэгдэл