Ретингийн судалгаа

Судалгааны зорилго

Улс төрийн тухайн үеийн нөхцөл байдлыг тодорхойлон гаргах.

Судалгааны үр дүн

Нийгэм эдийн засаг болон улс төрийн салбарт болж буй үйл явдал, гаргасан шийдвэр, авч хэрэгжүүдсэн арга хэмжээ нь нийгмийн санаа болд хэрхэн нөлөөлж байгааг тодорхойлдог. Үүнд

  • Засаглал, шийдвар гаргалт
  • Нийгэм эдийг засгийн нөхцөл байдал
  • Иргэдийн улс төрийн хандлага

Бид нөхцөл байдлын судлгааны хүрээнд юу хийдэг вэ?

Бид улс төрийн нөхцөл байдлыг тодорхойлох нийгэм, эдийн засгийн суур гүйцэтгэсэн арвин туршлагатай.

МҮХАҮТ-ын үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн өнөөгийн байдал, нийт гишүүн байгууллагуудын танхимаас авах үйлчилгээний хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлох, үйлчилгээ сайжруулах зорилгоор энэхүү сэтгэл ханамжийн судалгааг авч байна.

Уг судалгаа нь асуулттай бөгөөд Нийт гишүүн байгууллагууд Та бүхэн 5 минут зарцуулан тус судалгааг бөгөлж бидний ажилд тусалцаа үзүүлнэ үү.

Та доорх холбоосоор орж судалгааг бөглөнө үү.