Төслийг
санаачлагч

  • Боловсрол, соёл% шинжлэх ухааны яам
  • GIZ Mongolia
  • UPPSALA UNIVERSITET
  • IZB

Онцгойлон талархал
илэрхийлье

Монголын үндэсний түүхийн музейн хамт олон
Байгалийн түүхийн музейн хамт олон
Дарханы орон нутгийн музей хамт олон
Орчлон сургуулийн хамт олон
Шинэ эрин сургуулийн хамт олон
Шувуу судлаач, зурагчин Л.Жаргал
Энэхүү музейн үзмэрт суурилсан интерактив сургалтын материалыг Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны Яамны захиалгаар Монгол Улсын Засгийн Газар Швейцарийн Хөгжлийн Агентлагтай хамтран санхүүжүүлж буй “Тогтвортой Хөгжлийн Боловсрол” төслийн дэмжлэгээр “Содонвишн” ХХК боловсруулав.
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамнаас бичгээр авсан зөвшөөрлөөс бусад тохиолдолд цахим болон хэвлэмэл хэлбэрээр, бүтнээр эсхүл хэсэгчлэн хувилах, хэвлэх, аливаа хэлбэрээр мэдээллийн санд оруулахыг хориглоно.