Тогтвортой хөгжлийн боловсрол манай цэцэрлэгт

Манай цэцэрлэг тогтвортой хөгжлийн боловсролоос чанартай боловсролыг дэмжих, эрүүл мэндийг дэмжих талаар түлхүү анхаарч ажиллаж байна.