Тогтвортой хөгжил, тогтвортой боловсрол

тогтовортой хөгжлийн хүрээнд хийсэн цэцэрлэгийн ногоон байгууламжийн талаар хйисэн ажлын зургийг орууллаа.