profile-image

Админ БМДИ

zokhikhsuren@itpd.mn

Нийтэлсэн сайн туршлагууд

Ерөнхий боловсролын сургалт, үйл ажиллагаанд ТХБ-ыг тусган хэрэгжүүлэх үндсэн чиглэл, шаа ...

Боловсрол соёл шинлэх ухааны яам Дэлхийн улс орнууд хөгжлийн стратегиэ тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалд баримжаалан өөрчлөх болсноор хүний эрхийг хангах, нийгмийн шударга ёсыг хэвшүүлэх, амьдралын эрү ......

Сургагч багшийн гарын авлага

Тогтвортой хөгжлийн боловсролын сургалтын хөтөлбөр Тогтвортой хөгжил, ногоон хөгжил, тогтвортой хөгжлийн боловсрол (ТХ/НХ/ТХБ)-ын асуудлаар дэлхийн хэмжээнд сэтгэж, үзэл санааг ойлгон ухаарч, амьдарч буй орон ......

Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал -2030

Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал -2030-ыг Улсын Их Хурлын 2016 оны 02-р сарын 15-ны өдрийн 19-р тогтоолоор баталсан бөгөөд үндсэн 4 чиглэлээр зорилтуудаа тодорхойлж 3 үе шаттайгаар 2030 он хүртэл хэрэгжүүлэхээр то ......

Монгол улсын ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Монгол улсын ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Засгийн Газрын 2016 оны 01-р сарын 11-ний өдрийн 35-р тогтоолоор баталсан. Энэхүү үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд Ногоон хөгжлийн бодлогын страт ......

Монгол улсын ногоон хөгжлийн бодлого

Монгол улсын ногоон хөгжлийн бодлогыг Улсын Их Хурлын 2014 ны 06-р сарын 13-ны өдрийн 43-р тогтоолоор баталсан бөгөөд ногоон хөгжлийн үзэл баримтлал, зорилго, зорилт, хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлсон.

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.