Цэс-Судалгаа, шинжилгээний ажлууд

Бага, дунд боловсролын жендэрийн дүн шинжилгээ

Энэхүү судалгааг ”Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” төслийн захиалгаар “Нийгмийн бодлого, хөгжлийн судалгааны хүрээлэн” гүйцэтгэсэн бөгөөд бага, дунд боловсролд жендэрийн асуудлаар хийгдсэн анхны цогц судалгаа юм.

Олон нийтийн ТХБ,НХ,ТХБ-ын талаарх ойлголт хандлага, дадал зуршлын судалгаа, хэвлэл мэдээл ...

Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яам Нийт судалгаанд респондентуудын 54 хувь нь эрэгтэй байсан бөгөөд 33 хувь нь 25-40 насны бүлэгт харьяалагдаж байв. Мөн боловсролын байдлаар нь авч үзвэл 29 хувь нь дипломын ......

Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн боловсрол

Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яам Энэхүү тайлангаар танилцуулж буй суурь судалгааны ажлын зорилго нь эхний хувилбараар Монгол Улсад 1997-2005 онд хэрэгжсэн “Бүх нийтийн экологийн боловсрол” үндэсний х ......

Аж ахуйн нэгжүүдийн байгаль орчны асуудлуудын талаарх ойлголт, мэдлэг, хандлагын суурь су ...

Эрдэм шинжилгээ Энэхүү судалгаа нь аж ахуйн нэгжүүдийн байгаль орчны асуудлуудын талаарх мэдлэг, ойлголт, ерөнхий хандлага, байгаль орчинтой холбоотой менежментийн тогтолоо, стандартуудын талаар суурь мэдлэг, эрэл ......

Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилго

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.