ESD > Төслийн гол зорилго, хүрэх үр дүн

Төслийн гол зорилго, хүрэх үр дүн

Төслийн гол үр дүн, ололт амжилт

Монгол Улсын Засгийн газар болон Швейцарын Холбооны Улсын Засгийн газар хооронд 2019 онд байгуулсан “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” төслийн II үе шатыг хэрэгжүүлэх тухай гэрээний дагуу 2019-2022 онд Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам (БОАЖЯ), Боловсрол Шинжлэх Ухааны яам (БШУЯ) энэхүү төслийг хамтран хэрэгжүүлж байна.

Энэ хүрээнд Монгол Улс дахь Швейцарын Хамтын ажиллагааны газар болон Монгол Улсын БСШУСЯ-ны хооронд 2020 онд байгуулсан гэрээний дагуу БСШУС-ын /хуучин нэрээр/ Сайдын “Төслийн хэрэгжилтийн тухай” 2020 оны A/168 дугаар тушаалаар төслийн үндэсний түшиц байгууллагаар Боловсролын хүрээлэн сонгогдон ажиллаж байна.

ШХА-аас 2019 онд төслийг орон нутагт хэрэгжүүлэгч байгууллагаар Байгаль орчин мэдээлэл сургалтын төв /БОМСТ/ тендэрт шалгарсан бөгөөд “Сургуулийн менежментэд сургууль бүхлээрээ ажиллах арга хандлага (СБААХ)-ыг нэвтрүүлэх замаар ТХ-ийн төлөөх сургууль”-ийг хөгжүүлэх төслийн зорилтот үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр орон нутгийн “Ногоон хөгжлийн бодлого”-оо батлан хэрэгжүүлж буй Хэнтий, Ховд, Орхон, Архангай, Булган, Хөвсгөл гэсэн 6 аймаг, Нийслэлийн Баянгол, Сонгинохайрхан дүүргийн нийт 30 сургуультай хамтран ажиллаж байна.

  • Зорилтот сургалтуудыг үе шаттай зохион байгуулснаар оролцогч талуудын тогтвортой хөгжлийн болвсрол (ТХБ)-ыг хэрэгжүүлэх мэдлэг гүнзгийрч, чадавх бүрдсэн байна.
  • Зорилтот сургалтуудыг үе шаттай зохион байгуулснаар оролцогч талуудын тогтвортой хөгжлийн болвсрол (ТХБ)-ыг хэрэгжүүлэх мэдлэг гүнзгийрч, чадавх бүрдсэн байна.
  • Зорилтот сургалтуудыг үе шаттай зохион байгуулснаар оролцогч талуудын тогтвортой хөгжлийн болвсрол (ТХБ)-ыг хэрэгжүүлэх мэдлэг гүнзгийрч, чадавх бүрдсэн байна.