Сурагчийн цүнх биеийн жингийн 10%-иас хэтрэхгүй байх нь тохиромжтой

Цөөн тооны сургууль л сурах бичиг хадгалах локр, шүүгээтэй байна
Ихэнх сурагчид цүнхээ буруу үүрдэг зуршил тогтож байна
Цүнхний өөрийн жин нийт жингийн дийлэнх хувийг эзэлж байна. /Энэ нь тухайн цүнх элдэв тоноглол ихтэй байгаатай холбоотой./
Нэмэлт эд материал, гарын авлага зэрэг чухал хэрэгцээгүй зүйлс нь цүнхний жинг нэмэгдүүлж байна

Сэтгэгдэл